تغییر فرودگاه مسیر استانبول ار 18 فروردین

از تاریخ 18 فروردین 98 کلیه پرواز های قشم ایر در مسیر استانبول به فرودگاه جدید استانبول انتقال می یابد .